ЛИХНИД

СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА ОД ПРАИСТОРИСКИОТ И АНТИЧКИОТ ПЕРИОД

ДОАЃАЊЕТО НА СЛОВЕНИТЕ

СВЕТИ КЛИМЕНТ И СВЕТИ НАУМ

САМУИЛОВО ЦАРСТВО

РАНОСРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА ВО ОХРИД И ОХРИДСКО

СЛИКАРСТВОТО ВО ОХРИД ОД XI ДО КРАЈОТ НА XIV ВЕК

ПАДОТ ПОД ОСМАНЛИСКА ВЛАСТ

УКИНУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

ПРЕРОДБАТА

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ И ОХРИД

ОХРИД ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ

АРХИТЕКТУРАТА И СЛИКАРСТВОТО ДО ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК

РИБАРСТВО И РЕЗБАРСТВО


МУЗИЧКАТА КУЛТУРА

АФТОКЕФАЛНАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

 

 

ИсторијаХотелиАпартманиПриватни собиХранаКафе баровиНоќни клубовиДискотекиУслугиМапа на Охрид

Назад